Nezařazené

Ako začať s činnosťou občianskeho združenia?

Fungovanie občianskeho združenia väčšinou pozostáva z vykonávania rôznych verejnoprospešných, charitatívnych alebo neziskových činností. Cieľom je združovať skupinu osôb, ktorej úlohou je pomoc verejnosti alebo znevýhodneným ľuďom či iný účel, ktorý má nejaký priaznivý zmysel. Ešte pred začatím vykonávania činnosti je však potrebné najprv vytvoriť občianske združenie založením podľa platných zákonných predpisov. Ak teda chcete zhromaždiť skupinu ľudí vo forme občianskeho združenia, založenie pozostáva zo zopár náležitostí, ktoré musíte vopred splniť. Úplne základnou náležitosťou je, že občianske združenie nemôže byť založené iba jednou osobou. Keďže ide o združenie osôb, počet zakladateľov je podmienený aspoň tromi osobami, ktorí sú občania Slovenskej republiky. Jedna osoba zo zakladateľov by mala mať dosiahnutú plnoletosť, avšak inak môžu mať ostatní dvaja zakladatelia aj menej než 18 rokov. Členmi združenia, ale potom môžu byť okrem fyzických osôb, rovnako i osoby právnické. Čo všetko však musia zakladatelia urobiť k tomu, aby občianske združenie mohlo oficiálne začať so svojou činnosťou?

minimálne traja zakladatelia

Keďže o vzniku občianskych združení rozhoduje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, je potrebné začať podaním návrhu o jeho registráciu, ktorý sa odosiela práve priamo spomínanému ministerstvu. Návrh podávajú všetci zakladatelia, ktorí ho zároveň aj vypisujú a uvádzajú v ňom svoje základné osobné údaje. Ide teda o informácie, ako sú ich mená, priezviská, adresy, dátumy narodenia, rodné čísla atď., pričom rovnaké informácie sa uvedú aj o vybraných členoch štatutárneho orgánu.

návrh na registráciu

Pri neplnoletých osobách je nevyhnutné do registračného návrhu uviesť zároveň aj informáciu o tom, že jeden z plnoletých zakladateľov bude vystupovať ako ich splnomocniteľ. Okrem toho sa k návrhu pripájajú aj dva kusy vypracovaných stanov, ktoré by mali obsahovať všeobecné údaje o združení. Ide najmä o názov, adresu, cieľ činnosti, rozdelenie orgánov, prijaté ustanovenia a zásady hospodárenia občianskeho združenia. Ak je všetka táto dokumentácia hotová už je treba len uhradiť poplatok, ktorého finančná suma predstavuje 66 eur alebo pri online spôsobe zakladania iba 33 eur. Následne pokiaľ nebude nájdený žiadny problém, Ministerstvo vnútra rozhodne o zaregistrovaní.